LCP sąrašo numeris: 138

Centrizmas - tai visaverčio gyvenimo Lietuvoje garantija, tai politika ir filosofija, kuria vadovaujamės siekdami demokratijos, tautiškumo, žmonių dvasinės ir materialios gerovės.

LCP, LCP Klaipėdos skyrius dalyvauja 2011 m. Klaipėdos savivaldybės tarybos rinkimuose, remiasi centrizmo nuostatomis ir siekia jas įgyvendinti:

1. Skatinti ir remti miesto gyventojų pilietinį aktyvumą, įtraukiant daugiau piliečių organizacijų į miesto valdymo viešuosius procesus, modernizuojant miesto gyventojų informuotumą apie Miesto tarybos ir savivaldybės veiklą.

2. Mažinti klaipėdiečių nedarbą ir emigraciją, skatinant investicijas ir sukuriant naujas darbo vietas Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje, jūrų sektoriuje.

3. Skatinti smulkųjį ir vidutinį verslą Klaipėdoje, teikiant verslo inkubavimo paramą, plėtojant finansinę verslo skatinimo sistemą, didinant verslininkų informavimą bei tarptautinių finansinių fondų projektų paramą.

4. Siekti kūrybinių, mokslo ir technikos pasiekimų įgyvendinimo Klaipėdoje.

5. Puoselėti Klaipėdos miesto kultūros, meno, atrchitektūros, amatų bei jūrines tradicijas.

6. Kurti turizmo strategiją ir infrastruktūrą „Klaipėda - Lietuvos vartai į pasaulį".

7. Racionalizuoti ir optimizuoti miesto infrastruktūrą ir energetines sistemas.

8. Siekti padidinti valstybės paramą gyvenamųjų daugiabučių namų renovavimui.

9. Efektyvinti naujų namų, butų statybos ar rekonstravimo projektų derinimo procesą.

10. Supaprastinti atsijungimo nuo centrinės šildymo sistemos tvarką.

11. Mažinti miesto užterštumą, optimizuojant Klaipėdos miesto transporto srautus, įdiegiant transporto srauto „žaliąją gatvę", remiant pilietines miesto taršos mažinimo iniciatyvas.

12. Racionalizuoti komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bei optimizuoti rinkliavos panaudojimą, siekiant atitikimo veiklos sąnaudoms.

13. Racionaliai spręsti automobilių parkavimo problemą miesto centre ir prie daugiabučių gyvenamųjų namų.

14. Nuolat gerinti miesto gatvių ir kiemų infrastruktūrą.

15. Skatinti ir remti gyventojų sveikatos gerinimo bei profilaktines programas, pritraukiant nacionalinių ir tarptautinių fondų lėšas.

16. Skatinti socialinių paslaugų plėtrą, didinant paslaugų įvairovę ir prieinamumą bei siekiant atitikties gyventojų poreikiams.

17. Padidinti ikimokyklinių įstaigų prieinamumą ir darbo lankstumą, didinant ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičių, steigiant privačias ikimokyklinio ugdymo įstaigas, derinant darbo vasarą grafikus.

18. Plėtoti dviračių takus, įrengti naujas ir atnaujinti esamas sporto bei žaidimų aikšteles.

19. Didinti vaikų ir jaunimo užimtumą, teikiant paramą išlaikant esamus ir įkuriant naujus meninės, techninės kūrybos bei sporto būrelius, klubus, stovyklas.

20. Racionalizuoti ir efektyvinti „moksleivio krepšelių" paskirstymą ir panaudojimą mokymo kokybei gerinti.

21. Sudaryti sąlygas kiekvienam pageidaujančiam mieste mokytis užsienio kalbų, kompiuterinio raštingumo ir naudojimosi internetu.