LCP Klaipėdos skyriaus įstatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos centro partijos (toliau - Centro partijos) Klaipėdos centro partijos  skyrius (toliau – skyrius) yra teritorinis Centro partijos struktūrinis vienetas.

2. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Centro partijos programa, įstatais, Centro partijos suvažiavimo, konferencijos, Centro partijos Tarybos, Politinės Tarybos, Valdybos nutarimais bei Centro partijos pirmininko potvarkiais, regiono koordinacinės Tarybos sprendimais, savo programa (neprieštaraujančiai LCP programinėms nuostatoms) ir šiais įstatais.

3. Skyriaus įstatų nuostatos, prieštaraujančios Lietuvos centro partijos įstatams, negalioja.

4. Bet kurie nauji skyriaus įstatų papildymai ar pataisymai per dvi savaites registruojami Centro sąjungos sekretoriate.

5. Skyrius yra juridinis asmuo.

6. Skyriaus buveinė yra Klaipėdos mieste, adresu Sukilėlių g. 16-1.

II. VEIKLOS TIKSLAI IR BŪDAI

1. Skyriaus pagrindinis veiklos tikslas - kurti ir stiprinti demokratinės valstybės sistemą, bendruomenės savivaldą, ugdyti pilietinę visuomenę, jos kūrybines galias ir iniciatyvą. Savo tikslus skyrius nusistato vadovaudamasis Centro partijos programinėmis nuostatomis, suvažiavimo, konferencijos nutarimais.

2. Skyrius savo veiklos tikslus įgyvendina:
2.1.vykdydamas Centro partijos suvažiavimų, konferencijų ir Tarybos sprendimus;
2.2. rengdamas ir įgyvendindamas savo politinės ir visuomeninės veiklos programas;
2.3.priimdamas sprendimus skyriaus nariams ir bendruomenei aktualiais klausimais;
2.4.politinėmis priemonėmis gindamas savo atstovaujamųjų interesus;
2.5.dalyvaudamas įgyvendinant kitų visuomeninių ir nevyriausybinių organizacijų programas;
2.6.inicijuodamas pilietines akcijas;
2.7.siūlydamas savo skyriaus kandidatų sąrašą rinkimuose į LR Seimą, Europos parlamentą ir savivaldybės Tarybą ir teikdamas šį sąrašą aprobuoti Centro partijos Tarybai;
2.8.inicijuodamas Centro partijos organų nutarimus ar pareikšdamas skyriaus nuomonę, jei tokia suformuojama;
2.9. teikdamas pasiūlymus Centro partijos Tarybai dėl skyriaus atstovų dalyvavimo politinėse koalicijose savivaldybės Tarybos rinkimuose ir po jų;
2.10. deleguodamas savo atstovą į Centro partijos Tarybą bei atstovus į regiono koordinacinę tarybą, kitus organus;
2.11. steigdamas skyriaus grupes;
2.12. steigdamas skyriaus komitetus.

III. NARYSTĖ. TEISĖS IR PAREIGOS

1. Skyriaus narys (toliau – narys) yra Lietuvos Respublikos pilietis, sulaukęs 18 metų, nepriklausantis jokiai kitai politinei partijai, pripažįstantis Centro partijos programą ir jos įstatus bei nustatytąja tvarka mokantis nario mokestį.

2. Asmuo, norintis tapti Centro partijos Klaipėdos skyriaus nariu, pateikia skyriaus tarybai prašymą ir užpildo nustatytos formos nario anketą, kuri  saugoma skyriuje.

3. Skyrius (skyriaus taryba) ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo priimti Centro partijos nariu pateikimo dienos, priima atitinkamą sprendimą ir apie tai informuoją pateikėją.

4. Asmuo, norintis tapti Centro partijos nariu, juo tampa pasirašęs partijos narių sąraše, kuris saugomas skyriuje.

5. Skyriaus atsisakymą priimti į Centro partijos narius, prašymo pateikėjas gali apskųsti Centro partijos Etikos komisijai, kurios sprendimas galutinis.

6. Centro partijos narystė registruojama skyriuje, o duomenys apie partijos skyriaus narius perduodami (pastoviai juos atnaujinant) Centro partijos sekretoriatui.

7. Centro partijos nariui įteikiamas nustatytos formos pažymėjimas.

8. Skyriaus narys turi teisę:
8.1. rinkti ir būti renkamas į visus Centro partijos organus;
8.2. reikšti nuomonę ir teikti pasiūlymus visais Centro partijos veiklos klausimais;
8.3. dalyvauti visų Centro partijos organų atviruose posėdžiuose;
8.4. siūlyti Centro partijos kandidatus ir būti iškeltas Centro partijos kandidatu į valstybės, Europos Sąjungos ir savivaldybių valdžios ir valdymo institucijas;
8.5. gauti Centro partijos skyriaus paramą savo kandidatūrai teikti Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Europos parlamento, savivaldybių Tarybų rinkimuose;
8.6. gauti informacija apie Centro partijos veiklą;
8.7. laisvai jungtis į Centro partijos frakcijas;
8.8. dalyvauti skyriaus ir Centro partijos komitetų ir frakcijų veikloje;
8.9. atstovauti įgaliojimus suteikusio Centro partijos organo interesus bei jos vykdomą politiką Lietuvoje ir užsienyje;
8.10. kreiptis į centro partijos Etikos komisiją narystės, programos ir įstatų pažeidimo atvejais, dėl Centro partijos organų sprendimų, išskyrus Centro partijos suvažiavimo, konferencijos  ar Tarybos priimtų sprendimų;
8.11. teikti Centro partijai laisvanoriškas aukas;
8.12. sustabdyti ir atnaujinti narystę Centro partijoje;
8.13. išstoti iš Centro partijos pateikdamas skyriui pareiškimą.

9. Skyriaus narys privalo:
9.1. laikytis LCP įstatų, programinių nuostatų, skyriaus įstatų reikalavimų, aktyviai įgyvendinti skyriaus konferencijos priimtas politinės ir visuomeninės veiklos programas, vykdyti nutarimus, priimtus Centro partijos suvažiavime, konferencijoje ir Taryboje;
9.2. aktyviai padėti organizuoti partinius renginius, rinkimines kampanijas ir panašiai;
9.3. būdamas išrinktu į LR seimą, savivaldybės Tarybą ar į kitas valstybines institucijas  nenusišalinti nuo veiklos skyriuje;
9.4. Centro partijos narys, gavęs pasiūlymą eiti savivaldybės Tarybos renkamas pareigas, turi gauti Centro partijos skyriaus (skyriaus tarybos) pritarimą;
9.5. nustatyta tvarka mokėti nario mokestį.

10.    Skyriaus nario narystės partijoje sustabdymo, atšaukimo ir šalinimo iš partijos tvarka:
10.1. Skyriaus nario, kurio vieši veiksmai kompromituoja visuomenėje Centro partiją ar kuris nevykdo skyriaus konferencijos, Centro partijos Tarybos ar suvažiavimo nutarimų, narystė partijoje skyriaus tarybos spendimu gali būti sustabdyta. Apie tai nedelsiant informuojama Centro partijos Etikos komisija, kuri priima sprendimą, kuriuo rekomenduoja Centro partijos Tarybai:
10.1.1.palikti sustabdytus partijos nario įgaliojimus iki priežasties, dėl kurios jie buvo sustabdyti, pašalinimo;
10.1.2. įgaliojimus;
10.1.3.šalinti iš partijos.
10.2.Narystės partijoje sustabdymas reiškia, kad asmuo kurio narystė sustabdyta, gali dalyvauti visuose skyriaus, kuriam jis priklauso, partiniuose renginiuose be balso teisės, bet pats tuo laikotarpiu negali kandidatuoti į renkamus organus. Narystė partijoje atstatoma skyriaus tarybos sprendimu, partijos nariui likvidavus narystės stabdymo priežastį.
10.3. Skyriaus narys, išrinktas ar paskirtas į valstybės valdžios ar valdymo institucijos  pareigas, kurias užimant įstatymo yra nustatytas narystės sustabdymas, gali sustabdyti savo narystę Centro partijoje tam laikui, kurį užima šias pareigas. Šiuo atveju nuo partijos nario mokesčio mokėjimo tam laikotarpiui jis atleidžiamas.;
apie narystės Centro partijoje sustabdymą pareiškiama raštu partijos skyriaus tarybai. Narystė Centro partijoje, sustabdyta nario prašymu, atstatoma jo prašymu, pritarus skyriaus tarybai. Abiem atvejais, apie tai nedelsiant, informuojamas Centro partijos sekretoriatas.
10.4. Skyriaus nariui, ėjusiam  skyriuje renkamas pareigas, kurio narystė partijoje buvo sustabdyta jo paties ar skyriaus tarybos iniciatyva, atstačius narystę buvusios renkamos pareigos neatstatomos.

IV. SKYRIAUS STRUKTŪRA

1. Skyriaus struktūrą sudaro:
1.1. Skyriaus susirinkimas (konferencija);
1.2. Skyriaus taryba ( renkama esant skyriuje daugiau nei 15 narių);
1.3. Skyriaus pirmininkas;
1.4. Skyriaus pirmininko pavaduotojas (pavaduotojai);
1.5. Skyriaus sekretoriatas (sekretorius);
1.6. Skyriaus kontrolės komisija (kontrolierius);
1.7. Skyriaus komitetai;
1.8. Skyriaus grupės ( grupės sudėtis nemažiau 5 narių).

2. Skyriaus susirinkimas (konferencija):
2.1   Centro partijos skyriaus ataskaitinę - rinkiminę konferenciją šaukia skyriaus pirmininkas arba skyriaus taryba ne rečiau kaip  kartą per dvejus metus arba kai to reikalauja ne mažiau kaip trečdalis skyriaus narių nurodant svarstytinus klausimus;
2.2.  Centro partijos skyriaus vadovybė (sekretorius) paskelbia skyriaus rinkiminės – atskaitinės konferencijos dienotvarkę ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki konferencijos pradžios;
2.3   Centro partijos skyrius savo ataskaitinėje - rinkiminėje konferencijoje slaptu balsavimu renka skyriaus tarybos pirmininką, skyriaus tarybos pirmininko pavaduotoją (jus), renka kontrolės komisiją (kontrolierių), deleguoja atstovus į Centro partijos suvažiavimą ar konferenciją, slaptu balsavimu renka skyriaus tarybą.
2.4   Centro partijos skyriaus pirmininku vienas ir tas pats asmuo gali būtį rankamas iš eilės nedaugiau kaip dviem kadencijoms;   
2.5.  Centro partijos skyriaus susirinkimas (konferencija) pirmininko teikimu tvirtina skyriaus sekretoriaus kandidatūrą.

3. Skyriaus konferencijos kompetencija:
3.1. priima ir keičia skyriaus įstatus ( neprieštaraujant Centro partijos įstatams);
3.2. tvirtina skyriaus politinės ir visuomeninės veiklos programas;
3.3. inicijuoja Centro partijos organų nutarimus ir priimtų nutarimų vykdymą;            
3.4. pareiškia atskirą skyriaus nuomonę, jei tokia suformuojama;
3.5. priima sprendimus skyriaus nariams ir bendruomenei aktualiais klausimais;
3.5  gali kurti dalykinius komitetus nagrinėti ir teikti pasiūlymus aktualiais valstybės gyvenimo klausimais Centro partijos komitetams;

4. priima sprendimus dėl  skyriaus kandidatų sąrašų rinkimuose į LR Seimą ir į savivaldybės Tarybą. Teikia šiuos sąrašus aprobuoti Centro partijos Tarybai;

5. teikia pasiūlymus Centro partijos Tarybai dėl skyriaus atstovų dalyvavimo politinėse        koalicijose rinkimuose į vietos savivaldybės Tarybą ir po jų;

6. nustato Tarybos narių skaičių;

7. renka skyriaus kontrolės komisiją (kontrolierių).

  V. SKYRIAUS TARYBA

1. Skyriaus taryba yra aukščiausias tarp skyriaus konferencijų veikiantis kolegialus organas, sudaromas šių įstatų nustatyta tvarka dvejų metų kadencijai.

2. Skyriaus tarybą sudaro:
2.1. skyriaus pirmininkas;
2.2. skyriaus pirmininko pavaduotojas (jai);
2.3. skyriaus sekretorius;
2.4. išrinkti tarybos nariai;
2.5. skyriaus nariai - savivaldybės Tarybos nariai.

3. Skyriaus tarybos renkamų narių skaičių nustato skyriaus konferencija.

4. Skyriaus taryba savo veikloje vadovaujasi Centro partijos įstatais, šiais įstatais, Centro partijos programinėmis nuostatomis ir skyriaus programa (jei tokia yra).

5. Skyriaus tarybos posėdį šaukia skyriaus pirmininkas (sekretorius), apie tai informuojant tarybos narius ir pateikiant posėdžio dienotvarkę prieš  5-ias  kalendorines dienas iki tarybos posėdžio.

6. Skyriaus tarybos posėdžio dienotvarkė gali būti papildoma tarybos narių posėdžio pradžioje.

7. Skyriaus taryba priima sprendimus visais skyriaus veiklos klausimais, kurie nėra priskirti skyriaus konferencijos kompetencijai.

8. Skyriaus taryba rengia ir aprobuoja skyriaus konferencijai rengiamus nutarimų projektus.

9. Skyriaus taryba sudaro grupes, tvirtina grupės pirmininką bei grupės darbo reglamentą.

10.    Skyriaus tarybos susirinkimai šaukiami reguliariai, ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

11.    Skyriaus taryba dirba pagal savo pačios patvirtintą reglamentą.

12.    Skyriaus tarybos posėdis yra teisėtas jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė jos narių.

VI. SKYRIAUS PIRMININKAS

1. Skyriaus pirmininkas renkamas skyriaus ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje slaptu balsavimu dvejų metų kadencijai.

2. Skyriaus pirmininkas:
2.1. atstovauja skyrių;
2.2. organizuoja skyriaus veiklą;
2.3. šaukia skyriaus tarybos posėdžius;
2.5. rengia skyriaus tarybos posėdžio darbotvarkės projektą;
2.6. pasirašo skyriaus konferencijos, skyriaus tarybos priimtus nutarimus, rezoliucijas, pareiškimus, deklaracijas bei kitus dokumentus; 2.7. teikia skyriaus konferencijai metines skyriaus veiklos ataskaitas;
2.8. tvirtina skyriaus komitetų pirmininkus;
2.9. teikia skyriaus konferencijai tvirtinti skyriaus sekretoriaus kandidatūrą.   

VII. SKYRIAUS PIRMININKO PAVADUOTOJAS (-JAI)

1. Skyriaus pirmininko pavaduotojas (jai) renkami skyriaus ataskaitinėje - rinkiminėje konferencijoje slaptu balsavimu dviejų metų kadencijai skyriaus pirmininko teikimu.

2. Skyriaus pirmininko pavaduotojų skaičių nustato konferencijos delegatai.

3. Skyriaus pirmininko pavaduotojo (jų) kompetenciją nustato skyriaus pirmininkas.

4. Skyriaus pirmininkui nesant, atsistatydinus ar negalint toliau vykdyti pareigų, jo pareigas skyriaus pirmininko ar skyriaus tarybos pavedimu vykdo vienas skyriaus pirmininko pavaduotojų.

VIII.    SKYRIAUS SEKRETORIATAS (SEKRETORIUS)

1. Skyriaus sekretoriatas yra kasdienę skyriaus veiklą administruojantis skyriaus organas. Sprendimą dėl skyriaus sekretoriato suformavimo priima skyriaus taryba.

2. Skyriaus sekretoriato darbuotojai, esant galimybei, yra etatiniai. Iškilus reikalui, talkinti skyriaus sekretoriatui kviečiami konsultantai, patarėjai ar savanoriai pagalbininkai.

3. Skyriaus sekretoriatas dirba pagal skyriaus sekretoriato darbo reglamentą, kurį skyriaus sekretoriaus teikimu tvirtina skyriaus taryba.

4. Skyriaus sekretoriatas:
4.1. vykdo skyriaus narių apskaitą;
4.2. registruoja skyriaus grupes;
4.3. vykdo skyriaus raštvedybą, tvarko dokumentaciją ir archyvą;
4.4. rengia skyriaus susirinkimus (konferencijas), skyriaus tarybos posėdžius, talkina skyriaus komitetams;
4.5. organizuoja skyriaus propagandinę - leidybinę veiklą;
4.6. vykdo skyriui priklausančių patalpų eksploatacinę priežiūrą, turto apskaitą, organizuoja sudėvėto ar sugadinto turto nurašymą ar jo pardavimą;
4.7. organizuoja skyriaus rinkimines kampanijas;
4.8. sudaro skyriaus metinę pajamų - išlaidų sąmatą, seka jos vykdymą ir teikia ataskaitas skyriaus tarybai tvirtinti;
4.9. organizuoja nario mokesčio iš skyriaus narių rinkimą;
4.10. glaudžiai bendradarbiauja su Centro partijos sekretoriatu.

5. Skyriaus sekretoriato darbą organizuoja ir jam vadovauja skyriaus sekretorius.

6. Skyriaus sekretorius:
6.1. teikia skyriaus tarybai tvirtinti sekretoriato struktūrą ir darbo reglamentą;
6.2. priima ir atleidžia iš darbo etatinius sekretoriato darbuotojus;
6.3. atstovauja skyrių valstybės administraciniuose, ūkiniuose ir teisiniuose santykiuose su Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniais ir fiziniais asmenimis.

7. Skyriaus sekretorių dvejų metų kadencijai tvirtina skyriaus susirinkimas (konferencija) skyriaus pirmininko teikimu.

8. Skyriaus sekretorius negali būti skyriaus tarybos, komiteto, kontrolės komisijos nariu.

9. Skyriaus taryba gali neformuoti skyriaus sekretoriato. Tada visas šiame skirsnyje išvardintas skyriaus sekretoriato funkcijas atlieka skyriaus sekretorius.

IX.  SKYRIAUS KONTROLĖS KOMISIJA (KONTROLIERIUS)

1. Skyriaus kontrolės komisija (kontrolierius) renkama skyriaus ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje dvejų metų kadencijai.

2. Skyriaus kontrolės komisija išsirenka pirmininką, jo pavaduotoją, sekretorių.

3. Skyriaus kontrolės komisijos pirmininką tvirtina skyriaus taryba.

4. Skyrius, kurio nariai mano, kad (dėl įvairių  objektyvių priežasčių) netikslingą rinkti kontrolės komisiją, renka skyriaus kontrolierių.

5. Skyriaus kontrolės komisija (kontrolierius) prižiūri kaip vykdomi Centro partijos organų, tame tarpe ir skyriaus, nutarimai. 

6. Skyriaus kontrolės komisija (kontrolierius) tikrina skyriaus ūkinę ir finansinę veiklą, atkreipdama dėmesį į skyriaus narių apskaitą ir nario mokesčio rinkimą.

7. Skyriaus kontrolės komisija (kontrolierius) dirba pagal skyriaus tarybos patvirtinta reglamentą.

8. Skyriaus kontrolės komisijos nariais (kontrolieriumi) negali būti skyriaus tarybos, komitetų nariai, grupių pirmininkai (pavaduotojai) ir sekretoriato darbuotojai (sekretorius).

9. Skyriaus kontrolės komisija (kontrolierius) glaudžiai bendradarbiauja su Centro partijos kontrolės komisija ir reikalui esant, jos prašymu, teikia jai reikiamą pagalbą..

X. SKYRIAUS KOMITETAI

1. Skyrius gali sudaryti komitetus.

2. Skyriaus komitetai sudaromi atskirų regionų valstybinės ir visuomeninės reikšmės veiklos sričių dalykinėms problemoms nagrinėti.

3. Skyriaus komitetus steigia ir jų pirmininkus bei darbo reglamentą tvirtina skyriaus taryba.

4. Skyrių komitetai savo pasiūlymus ir nagrinėtų problemų sprendimo siūlomus būdus teikia skyriaus tarybai.

5. Skyriaus komitetai glaudžiai bendradarbiaudami su Centro partijos analogiškais komitetais jiems  teikia savo nagrinėtų problemų sprendimus ir atvirkščiai.

6. Skyriaus komitetai dirba vadovaudamiesi Centro partijos įstatais, Centro partijos programinėmis nuostatomis, Centro partijos suvažiavimo, konferencijos, Centro partijos Tarybos nutarimais, savo skyriaus įstatais, programa (jeigu tokia yra) ir savo reglamentu.  

XI. SKYRIAUS GRUPĖS

1. Skyriaus grupės steigiamos skyriaus konferencijos (susirinkimo) sprendimu.

2. Skyriaus narys nepriklausomai nuo jo gyvenamos ar darbo vietos, pasirinktinai gali būti bet kurioje vienoje grupėje pasirašęs jos sąraše.

3. Naujai susiformavusi skyriaus grupė paprastu balsavimu išsirenka grupės pirmininką, pavaduotoją (jus) ie sekretorių.

4. Įsisteigusios grupės vadovybė 7-ių kalendorinių dienų eigoje užregistruoja grupę skyriaus sekretoriate, tam pateikdama: grupės steigiamojo susirinkimo protokolą, grupės narių sąrašą, grupės darbo reglamentą, grupės pirmininko, pavaduotojo(jų) ir sekretoriaus rinkimų protokolą.

5. Skyriaus grupės pirmininkas, pavaduotojas(jai) ir sekretorius renkami vienerių metų kadencijai ir gali būti perrenkami sekančiai kadencijai.

6. Skyriaus grupių pirmininkai (arba jų deleguoti atstovai) kviečiami į skyriaus tarybos posėdžius su patariamojo balso teise.

7. Skyriaus grupės nariai gali inicijuoti pasiūlymus teikiant juos skyriaus tarybai  ir veikti vykdant Centro partijos programą, skyriaus programą (jei tokia yra) ir Centro partijos Tarybos nutarimus.

X. SKYRIAUS LĖŠOS

1. Nario mokesčio įmokos.

2. Kitos savanoriškos narių įmokos.

3. Lėšos gautos iš leidybinės veiklos.

4. Palūkanos iš bankuose laikomų indėlių.

5. Aukos ir kitos teisėtai gautos pajamos.